Singer Name (Kana/Alphabet/Hangul):

기분이좋아요[キブニジョアヨ] / 정희정[チョンフィジョン]

정희정[チョンフィジョン]

Korean → Japanese

time: 2021/02/27