Singer Name (Kana/Alphabet/Hangul):

모두다 모두다[モドゥダ モドゥダ] / 이진욱[イジヌク]

모두다 모두다[モドゥダ モドゥダ]

Korean → Japanese

cache:2020/09/25