Singer Name (Kana/Alphabet/Hangul):

지표[チピョ] / 김수희[キムスフィ]

Pathos

Korean → Japanese

cache:2020/09/25