Singer Name (Kana/Alphabet/Hangul):

바로 그대 당신입니다[パロ クデ タンシニ(ム)ニダ] / 나훈아[ナフナ]

New Free Style

Korean → Japanese

사랑해요 사랑해요 사랑하고
사랑해요 사랑해요 사랑하고 있어요
サランヘヨ サランヘヨ サランハゴ ッソ
사랑하고
당신을 사랑하고 있어요
タンヌ(ル) サランハゴ ッソ
이 세상에 내가 진정 사랑하는 사람
이 세상에 내가 진정 사랑하는 사람
イ セサンエ ネガ チンジョン サランハヌン サラ(ム)
바로 그대 당
바로 그대 당신입니다
パロ クデ タンニ(ム)
비록 남들보다 가진 해도
비록 남들보다 가진 것은 없다해도
ピロ(ク) ナ(ム)ドゥ(ル)ボダ カジン スン オ(プ)ッタヘド
마음 따 사람
마음 따뜻한 사람
マウ(ム) ッタットゥタン サラ(ム)
비록 남들보다 해도
비록 남들보다 잘난것은 없다해도
ピロ(ク) ナ(ム)ドゥ(ル)ボダ チャ(ル)ランスン オ(プ)ッタヘド
미소 가 사람
미소 가득한 사람
ミソ カドゥカン サラ(ム)
사랑해요 내가 진정 사랑하는 사람
사랑해요 내가 진정 사랑하는 사람
サランヘヨ ネガ チンジョン サランハヌン サラ(ム)
고개
고개숙인 당신입니다
コゲギン タンニ(ム)
간주중
간주중
カンジュジュン
사랑해요 사랑해요 사랑하고
사랑해요 사랑해요 사랑하고 있어요
サランヘヨ サランヘヨ サランハゴ ッソ
사랑하고
당신을 사랑하고 있어요
タンヌ(ル) サランハゴ ッソ
세상에서 내가 오직 사랑하는 사람
세상에서 내가 오직 사랑하는 사람
セサンエソ ネガ オジ(ク) サランハヌン サラ(ム)
바로 그대 당
바로 그대 당신입니다
パロ クデ タンニ(ム)
비록 남들보다 가지 대도
비록 남들보다 앞서가지 못한대도
ピロ(ク) ナ(ム)ドゥ(ル)ボダ ア(プ)ッソガジ タンデド
마음 정 사람
마음 정직한 사람
マウ(ム) チョンカン サラ(ム)
비록 남들보다 보이지만
비록 남들보다 약한듯이 보이지만
ピロ(ク) ナ(ム)ドゥ(ル)ボダ カンドゥ ボイジマン
용기 사람
용기있는 사람
ヨンギインヌン サラ(ム)
사랑해요 내가 진정 사랑하는 사람
사랑해요 내가 진정 사랑하는 사람
サランヘヨ ネガ チンジョン サランハヌン サラ(ム)
비에
비에 젖은 당신입니다
ピエ チョジュン タンニ(ム)
세상에서 내가 오직 사랑하는 사람
세상에서 내가 오직 사랑하는 사람
セサンエソ ネガ オジ(ク) サランハヌン サラ(ム)
바로 그대 당
바로 그대 당신입니다
パロ クデ タンニ(ム)
바로 그대 당
바로 그대 당신입니다
パロ クデ タンニ(ム)
cache:2020/09/27

Recent View