Singer Name (Kana/Alphabet/Hangul):

당신은 바보야[タンシヌン パボヤ] / 이혜리[イヒェリ]

태진아 쇼쇼쇼[テジナ ショショショ]

Korean → Japanese

사랑에 여자라지만
사랑에 약한 것이 여자라지만
サランエ カン ヨジャラジマン
그 마음 몰라주는 무정한 남자 마음
그 마음 몰라주는 무정한 남자의 마음
ク マウ(ム) モ(ル)ラジュヌン ムジョンハン ナ(ム)ジャ マウ(ム)
한 사람 서 잠들고
한 사람 품안에서 잠들고 싶은
ハン サラ(ム) ソ チャ(ム)ドゥ(ル)ゴ プン
그 마음 모르는 사람
그 마음 모르는 사람
ク マウ(ム) モルヌン サラ(ム)
바보야 당 바보야
당신은 바보야 당신은 바보야
タンヌン パボヤ タンヌン パボヤ
내 마 모르는 사람
내 마음을 모르는 사람
ネ マム(ル) モルヌン サラ(ム)
바보야 당 바보야
당신은 바보야 당신은 바보야
タンヌン パボヤ タンヌン パボヤ
사랑을 모르는 바보
사랑을 모르는 바보
サランウ(ル) モルヌン パボ
(당 바보야 당 바보야)
(당신은 바보야 당신은 바보야)
(タンヌン パボヤ タンヌン パボヤ)
(내 마음 몰라주는 당 바보야)
(내 마음 몰라주는 당신은 바보야)
(ネ マウ(ム) モ(ル)ラジュヌン タンヌン パボヤ)
사랑에 남자라지만
사랑에 약한 것이 남자라지만
サランエ カン ナ(ム)ジャラジマン
그 마음 몰라주는 무정한 여자 마음
그 마음 몰라주는 무정한 여자의 마음
ク マウ(ム) モ(ル)ラジュヌン ムジョンハン ヨジャ マウ(ム)
한 사람 안고 잠들고
한 사람 품에 안고 잠들고 싶은
ハン サラ(ム) アンゴ チャ(ム)ドゥ(ル)ゴ プン
그 마음 모르는 사람
그 마음 모르는 사람
ク マウ(ム) モルヌン サラ(ム)
바보야 당 바보야
당신은 바보야 당신은 바보야
タンヌン パボヤ タンヌン パボヤ
내 마 모르는 사람
내 마음을 모르는 사람
ネ マム(ル) モルヌン サラ(ム)
바보야 당 바보야
당신은 바보야 당신은 바보야
タンヌン パボヤ タンヌン パボヤ
사랑을 모르는 바보
사랑을 모르는 바보
サランウ(ル) モルヌン パボ
바보야 당 바보야
당신은 바보야 당신은 바보야
タンヌン パボヤ タンヌン パボヤ
사랑을 모르는 바보
사랑을 모르는 바보
サランウ(ル) モルヌン パボ
get