Singer Name (Kana/Alphabet/Hangul):

미워요 미워[ミウォヨ ミウォ] / 유현상[ユヒョンサン]

남자의 사랑[ナ(ム)ジャエ サラン]/미워요 미워[ミウォヨ ミウォ]

Korean → Japanese

가사 준비 중다...
가사 준비 중입니다...
カサ チュンビ チュンイ(ム)ダ...
get