Singer Name (Kana/Alphabet/Hangul):

DK(디셈버[ティセムボ])