Singer Name (Kana/Alphabet/Hangul):

슈퍼주니어[シュポジュニオ] - Happy