Singer Name (Kana/Alphabet/Hangul):

그대만의 것[クデマネ コッ] / [リン]

  1. 그대만의 것[クデマネ コッ] (Feat. Soulman)
  2. 그대만의 것[クデマネ コッ] (Inst.)
get