Singer Name (Kana/Alphabet/Hangul):

안동역에서[アンドンヨゲソ] / 진성[チンソン]

  1. 안동역에서[アンドンヨゲソ] (New Ver.)
  2. 안동역에서[アンドンヨゲソ] (Inst.)
get