Singer Name (Kana/Alphabet/Hangul):

ASONE Season 2.5 / 애즈원[エジュウォン]

  1. 거짓말[コジンマ(ル)]
  2. 거짓말[コジンマ(ル)] (Inst.)
time: 2021/03/05