Singer Name (Kana/Alphabet/Hangul):

잠시만 안녕[チャ(ム)シマン アンニョン] / 애즈원[エジュウォン]

  1. 잠시만 안녕[チャ(ム)シマン アンニョン]
  2. 잠시만 안녕[チャ(ム)シマン アンニョン] (Inst.)
time: 2021/03/03