Singer Name (Kana/Alphabet/Hangul):

Bye Bye Bye / 비쥬[ピジュ]

  1. 누구보다 널 사랑해[ヌグボダ ノ(ル) サランヘ] 2
  2. Bye Bye Bye
  3. 결혼해줘[キョロネジュォ]
cache:2019/12/12